استیک زن ( بیفتک زن ) مینروا ایتالیا MINERVA TSC 500