کالباس بر محک ترازو دار 27/5 سانت MAHAK MS 275 A180S