همبرگر زن مینروا اتوماتیک 2000 عددی 3 فاز MINERVA C/E 653