میلک شیک زن (شیکر) همیلتون 1 لیوان HAMILTON HMD 200