نمایش 3 نتیحه

تیغ پنجره چرخ گوشت سالوادور ایتالیا SALVDOR

تیغ پنجره چرخ گوشت سالوادور ایتالیا SALVDOR SALVADOR تیغ و پنجره سالوادور ساخت کشور ایتالیا می باشد در سایزهای 12 - 22 - 32 - 42 تیغ 12 سالوادور ایتالیا : 90.000 تومان تیغ 22 سالوادر ایتالیا  :110.000 هزار تومان تیغ 32 سالوادور ایتالیا : 130.000 هزار تومان تیغ 32 سالوادور ایتالیا تمام لبه : 170.000 هزار تومان تیغ 42 سالوادور ایتالیا : 245.000 هزار تومان تیغ 42 سالوادور ایتالیا تمام لبه : 265.000 هزار تومان پنجره 12 سالوادور ایتالیا سوراخ 3/5 : 195.000 تومان پنجره 12 سالوادور ایتالیا سوراخ 4/5 : 195.000 تومان پنجره 22 سالوادور ایتالیا سوراخ  3 : 290.000 هزارتومان پنجره 22 سالوادور ایتالیا سوراخ 3/5 : 265.000 هزار تومان پنجره 22 سالوادور ایتالیا سوراخ 4/5 الی سوراخ 12 : 240.000 هزار تومان پنجره 32 سالوادور ایتالیا سوراخ 2/5 : 415/000 هزار تومان پنجره 32 سالوادور ایتالیا سوراخ 3 : 378.000 هزار تومان پنجره 32 سالوادور ایتالیا سوراخ 3/5 : 345.000 هزار تومان پنجره 32 سالوادور ایتالیا سوراخ 4/5 الی سوراخ 12 : 330.000 هزار تومان پنجره 42 سالوادور ایتالیا سوراخ 2/5 : .900.000هزار تومان پنجره 42 سالوادور ایتالیا سوراخ 3 : 900.000 هزار تومان پنجره 42 سالوادور ایتالیا سوراخ 3/5 : 720.000 هزار تومان پنجره 42 سالوادور ایتالیا سوراخ 4/5 الی سوراخ 20 :  645.000 هزار تومان

تیغ پنجره چرخ گوشت فاپاتولز ایتالیا FAPATOOLS

240,000 تومان
تیغ پنجره چرخ گوشت فاپاتولز ایتالیا FAPATOOLS تیغ 22 = تیغ 32 = 300/000 تومان تیغ 32 دوبلکس ( لبه دار ) = تیغ 42 = تیغ 42 دوبلکس ( لبه دار ) = پنجره 22 سوراخ 3 = پنجره 22 سوراخ 3/5 = پنجره 22 سوراخ 4/5 = پنجره 32 سوراخ 3 = پنجره 32 سوراخ 3/5 = 700/000 پنجره 32 سوراخ 4/5 = 690/000 پنجره 32 سوراخ 6 الی 12 = پنجره 42 سوراخ 3 = پنجره 42 سوراخ 3/5 = پنجره 42 سوراخ 4/5 = پنجره 42 سوراخ 6 الی 20 = پنجره 42 سوراخ 8 - 10 - 16 مربعی =

تیغ و پنجره چرخ گوشت سالوادور چین SALVADOR

تیغ و پنجره چرخ گوشت سالوادور چین SALVADOR تیغ  12 : 40.000 تومان تیغ 22 : 50.000 تومان تیغ 32 : 70.000 تومان تیغ 42 : 145.000 تومان تیغ 52 : 185.000 تومان پنچره 12 سوراخ 3/5 : 80.000 تومان پنجره 12 سوراخ 4/5 : 75.000 تومان پنچره 12 سوراخ 8 : 75.000 تومان پنجره 22 سوراخ 3/5 : 98.000 تومان پنجره 22 سوراخ 4/5 : 95.000 تومان پنجره 32 سوراخ 3 : 176.000 تومان پنجره 32 سوراخ 3/5 : 170.000 تومان پنجره 32 سوراخ 4/5 : 165.000 تومان پنجره 32 سوراخ 8 : 165.000 تومان پنجره 32 سوراخ 10 : 165.000 تومان پنجره 32 سوراخ 12 : 165.000 تومان پنجره 42 سوراخ 3 : 385.000 تومان پنجره 42 سوراخ 3/5 : 370.000 تومان پنجره 42 سوراخ 4/5 : 360.000 تومان پنجره 42 سوراخ 8 : 360.000 تومان پنجره 42 سوراخ 10 : 360.000 تومان پنجره 42 سوراخ 12 : 360.000 تومان پنجره 52 سوراخ 3 :   460.000 تومان پنجره 52 سوراخ 3/5 : 430.000 تومان پنجره 52 سوراخ 4/5 : 410.000 تومان پنجره 52 سوراخ 12 : 410.000 تومان